8. Detaljerat om klimatberäkning

Detaljerat om klimatberäkning

För att få fram byggnadens klimatpåverkan i enheten kg koldioxidekvivalenter (CO2e), ska du multiplicera mängden resurser (material och energi) med klimatdata. Beräkningen utgår ifrån en resurssammanställning.

 1. Ange mängden resurs (byggprodukt och energi) som använts i en enhet som kan användas för att beräkna klimatpåverkan. Det är kg för byggprodukter respektive kilowattimmar (kWh) eller megajoule (MJ) för energi. Du kan behöva göra en omvandling till jämförbar enhet.

 2. Multiplicera sedan mängden byggprodukter och energi med generiska eller specifika klimatdata.

 3. Resultatet är resursernas klimatpåverkan i kg CO2e.

 4. Summera klimatpåverkan i kg CO2e för byggprodukterna för modul A1-A3, A4 och A5 byggspill.

 5. Beräkna täckningsgraden.

 6. Gör en uppräkning med hjälp av täckningsgraden för att få 100 procent av klimatpåverkan för byggprodukterna i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

 7. Lägg ihop resultatet med klimatpåverkan för modul A5 energi.

 8. Dela slutligen den totala mängden kg CO2e med byggnadens bruttoarea (BTA).

Placera momenten i rätt ordning för en korrekt klimatberäkning.

Dra och släpp stegen så att ordningen stämmer med hur uträkningen ska göras. När det är rätt ordning så blir textrutorna gröna.

  Rätt data för klimatberäkning

  För att kunna göra en klimatberäkning behöver du klimatdata för de resurser (byggprodukter och energi) som används vid uppförandet av byggnaden. Klimatdata är uppgifter om utsläpp av växthusgaser i kg CO2e per enhet resurs (vanligen i kg, kWh eller MJ).

  Du kan, som du vet, antingen använda generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata från en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD) eller motsvarande specifika klimatdata.

  Kom ihåg att specifika klimatdata alltid ger en mer korrekt redovisning av byggnadens klimatpåverkan.

  Ordkunskap
  I vilken enhet anges klimatpåverkan för en resurs (material eller energi)?

  Kilogram koldioxidekvivalenter per enhet resurs (kilogram, kilowattimme eller megajoule)

  eller förkortat

  kg CO2e per kg/kWh/MJ 

  Nu tittar vi närmare på vilka indata du behöver för att kunna göra en klimatberäkning.