10. Indata för byggspill

Indata för modul A5 byggspill

Du ska även redovisa klimatpåverkan från byggspill (modul A5 byggspill) av de byggprodukter som ska ingå i klimatdeklarationen. Du ska däremot inte räkna in emballage eller byggspill från byggprodukter som inte ingår i klimatdeklarationen.

Byggspill ingår för att kunskapen behöver öka om att det kan ge upphov till onödig klimatpåverkan. Det är en viktig miljöfråga att arbeta med på byggarbetsplatsen och vid beställning av produkter. Det går till exempel att minska byggspillet genom att måttbeställa produkter utifrån hur de ska användas.

Exempel på beräkning av A5 byggspill

Klimatpåverkan från byggspill (modul A5 byggspill) beräknas för respektive byggprodukt.

Du kan beräkna klimatpåverkan enligt följande exempel som utgår från inköpta mängder, projektspecifika spillfaktorer eller generiska klimatdata för byggspill:

1.

Projektspecifik spillfaktor för byggspill och generiska klimatdata för A1-A3 från Boverkets klimatdatabas.

Avfallsmängden har mätts upp och spillfaktorn för gipsskivor har fastställts till 5 procent. Klimatpåverkan för produktskedet respektive transporten räknas ut innan summering.   

8 500 kg gipsskivor

×

0,05 (procent utifrån spillfaktorn)

×

0,2838 (generiska klimatdata för produktskede, modul A1-A3)

+

8 500 kg gipsskivor

×

0,05 (procent utifrån spillfaktorn)

×

0,0232 (generiska klimatdata för transport, modul A4)

=

130,5 kg CO2e


2.

Generisk spillfaktor från Boverkets klimatdatabas och specifika klimatdata från en miljövarudeklaration (EPD) modul A1-A3.

Byggspillet har inte mätts upp, men det finns en EPD:n för gipsskivorna som används och den visar på lägre klimatpåverkan. Klimatpåverkan för produktskede respektive transport räknas ut innan summering.   

8 500 kg gipsskivor

×

0,12 (procent enligt generisk spillfaktor)

×

0,227 (specifika klimatdata för produktskede)

+

8 500 kg gipsskivor

×

0,12 (procent enligt generisk spillfaktor)

×

0,0232 (generiska klimatdata för transport, modul A4)

=

255,2 kg CO2e

3.

Generiska klimatdata för A5 byggspill (inklusive transport) från Boverkets klimatdatabas.

Generiska klimatdata för byggspill inkluderar både produktskedet och transporter.

8 500 kg gipsskivor

×

0,03684 (generiska klimatdata för byggspill, modul A5)

=

275,6 kg CO2e

Välj rätt svar på frågan.

Var hittar du generiska spillfaktorer och generiska klimatdata för byggspill?

Indata om modul A5 energi

Du ska även redovisa klimatpåverkan från den energi som används på byggarbetsplatsen (modul A5 energi). Det inkluderar all användning av el, värme och bränsle, exempelvis för fordon, maskiner och verktyg samt tillfälliga bodar och byggnader. Det gäller däremot inte energi som används för markarbeten.

Klimatpåverkan från energianvändningen ska baseras på uppmätta värden i projektet. Anledningen till att energianvändning ingår är att klimatpåverkan behöver minska även från byggarbetsplatsen.

Beräkning av energianvändningen

Du behöver ställa samman alla uppgifter om uppmätt användning av el, värme och övriga bränslen. Dessa uppgifter kan du få från fakturor, leverantörer eller underentreprenörer. Sedan kopplar du ihop varje energislag med rätt energislag i Boverkets klimatdatabas för att räkna ut klimatpåverkan.

Slutligen summerar du alla siffror för de olika energislagen till en total klimatpåverkan för modul A5.  

Välj rätt svar på frågan.

För vilken energianvändning ska du redovisa klimatpåverkan?