4. Beräkna klimatpåverkan

Beräkna klimatpåverkan

I den här fortsättningen av utbildningen får du som är byggherre och ansvarig för klimatdeklarationen lära dig mer. Den kan även vara av intresse för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. 

Vad är nyttan med att beräkna klimatpåverkan?

Det är lämpligt att du som byggherre förbereder arbetet med klimatdeklarationen redan i ett tidigt skede. Då finns det störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Du kan också anlita konsulter (arkitekt, konstruktör eller miljökonsult) som projekterar för lägre klimatpåverkan. Byggprodukttillverkare kan bistå med viktiga uppgifter om klimatpåverkan för byggprodukten i en så kallad miljövarudeklaration.

Hur förbereder du en klimatdeklaration?

Det är du som byggherre som förbereder och planerar hur arbetet med klimatdeklarationen läggs upp, vem som gör vad och på vilket sätt. Det kan vara bra att involvera arkitekt, konstruktör eller miljökonsult i arbetet med en klimatberäkning i ett tidigt skede medan det fortfarande går att välja material och metoder som innebär minskad klimatpåverkan. 

Den mest detaljerade kunskapen om vilka byggprodukter som använts och i vilka mängder finns ofta hos byggentreprenören och underentreprenörerna. Därför underlättar det för alla parter om byggherren tidigt i byggprocessen planerar och kommunicerar hur arbetet med att genomföra klimatdeklarationen ska gå till. Detta kan med fördel ske redan i processen med förfrågningsunderlag och avtal.

Oavsett vem som får i uppdrag att göra arbetet är det byggherrens ansvar att klimatdeklarationen uppfyller reglerna. Du som byggherre behöver därför säkerställa tillgång till underlagsdata som speglar den faktiska klimatpåverkan för byggnaden på det sätt som den är byggd. 

Här är tre viktiga steg: 

1. Börja tidigt

Det kan vara bra att involvera arkitekt, konstruktör eller miljökonsult i ett tidigt skede medan det fortfarande går att välja material eller metoder. Då finns störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Det underlättar också att få fram rätt uppgifter till klimatdeklarationen.  

2. Gör en resurssammanställning

Sammanställ material och energi för byggskedet, förslagsvis i samband med att du gör en byggkostnadskalkyl. Uppgifter om byggprodukter och mängder hittas oftast i en BIM-modell eller i en kostnadskalkyl.

3. Beräkna klimatpåverkan

Räkna om allt i resurssammanställningen till en jämförbar enhet, exempelvis kilogram. Koppla sedan varje resurs till klimatdata så att du kan räkna ut kilogram koldioxidekvivalenter per resurs.

Generiska klimatdata hämtar du från Boverkets klimatdatabas. Specifika klimatdata för byggprodukter finns i miljövarudeklarationer (EPD:er) för byggprodukten.

Exempel på uträkning

Var hittar du rätt underlagsdata för din klimatberäkning när det gäller…

… mängd av byggprodukter?

Vi söker ett okänt antal korrekta svar

… generiska klimatdata för byggprodukter?

… specifika klimatdata för byggprodukter?

… generiska klimatdata för transporter och bränsle?

Det finns vissa begrepp som är bra att känna till. Två av dem är…

Generiska klimatdata

Genomsnittliga klimatdata för resurs (material och energi) som är representativa för svenska förhållanden.

Specifika klimatdata

Produkt- och leverantörsspecifika klimatdata.