1. Meningen med att klimatdeklarera

Varför införs lagen om klimatdeklaration för nya byggnader?

Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet. Med ökad kunskap blir det lättare för dig som aktör i byggprocessen att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan. Lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Lagen omfattar nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet.

Vad är en klimatdeklaration i praktiken?

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av klimatpåverkan från byggskedet. Den omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter.

Kristina Einarsson, Boverket

Vem ansvarar för vad i arbetet med klimatdeklarationen?

Byggherren har ansvar för att klimatdeklarationen görs och lämnas in till Boverket. Det går bra att ta hjälp av konsulter eller entreprenörer men byggherren är fortfarande formellt ansvarig. Den som deklarerat får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in. Byggherren ska lämna in bekräftelsen till byggnadsnämnden för att kunna få ett slutbesked. Underlaget måste sparas i fem år.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att underlätta införandet av klimatdeklarationer. Boverket informerar, vägleder och ger ut föreskrifter om klimatdeklarationer samt står för en klimatdatabas och ett register för klimatdeklarationer. Boverket är tillsynsmyndighet när det gäller klimatdeklarationer och kan begära att få ta del av underlag för att kontrollera din klimatdeklaration.

Röster från hearing

Nu är det dags för första övningen i webbutbildningen. Den består av tre frågor att svara på.

Hur stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn?

När träder/trädde lagen om klimatdeklaration av nya byggnader i kraft?

Vilken myndighet ger vägledning om klimatdeklarationer?

Det finns vissa begrepp som är bra känna till.
Ett av dem är…

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan står för utsläpp och upptag av växthusgaser.