5. Använd rätt klimatdata

Vilken nytta kan du ha av Boverkets klimatdatabas?

Klimatdatabasen underlättar att göra klimatsmarta val i projekteringsskedet. När en klimatdeklaration ska upprättas får data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter användas. Klimatdata för byggprodukterna i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata. Klimatdata för energi och bränsle måste hämtas från Boverkets klimatdatabas. Dessa klimatdata är inte konservativt satta.

Många byggherrar kan vilja använda specifika klimatdata för att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan. Tänk på att tillverkare av byggprodukter kan ha miljövarudeklarationer som är tredjepartgranskade, så kallade EPD:er framtagna enligt den europeiska standarden EN 15804.  

Varför kan det vara bra att använda specifika klimatdata för byggprodukter?

För att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan är det bra om specifika klimatdata används för inköpta byggprodukter, om tillverkaren tagit fram sådana. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten under produktens särskilda tillverkningsförhållanden, och den beräknade klimatpåverkan blir generellt sett lägre om specifika klimatdata används.

Om specifika klimatdata ska användas ska det vara i form av en miljövarudeklaration (EPD) som följer beräkningsreglerna i EN 15804 och är tredjepartsgranskad eller motsvarande. 

Vad vinner byggherren på att använda specifika data?

Vi söker ett okänt antal korrekta svar

Det finns vissa begrepp som är bra att känna till. Ytterligare ett är…

Växthusgaser

Gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Nyttan av att göra klimatberäkningar enligt byggsektorn

Du har nu gått igenom den större delen av kursen och lärt dig om klimatoptimering.

Möt nu Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef och hållbarhetsspecialist på Skanska Sverige.

Röster från hearing

Vad är gränsvärdet för klimatpåverkan?

Det krävs en klimatdeklaration när man bygger nytt, men lagstiftningen innehåller inga gränsvärden eller krav på maximal tillåten klimatpåverkan. Genom att beräkna klimatpåverkan ökar byggherrens kunskap, vilket i sin tur gör det lättare att vidta åtgärder i byggprocessen som minskar klimatpåverkan. 

Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer. Kommunen får inte ge slutbesked om inte en klimatdeklaration är inlämnad och en bekräftelse på inlämnad klimatdeklaration kan visas upp av byggherren.

I sista kapitlet lär du dig hur det går till att registrera en klimatdeklaration.

… men först ett quiz i ordkunskap.

Kommer du ihåg de viktiga begreppen? Testa dig själv och sikta på sex rätt.

Vad betyder klimatpåverkan?

Vad betyder klimatskärm?

Vad är Livscykelanalys (LCA)?

Vad är generiska klimatdata?

Vad är specifika klimatdata?

Vad är växthusgaser?