2. Byggnader och skeden som berörs

Vilka byggnader omfattas av lagen om klimatdeklaration för byggnader?

Kravet på klimatdeklaration gäller enbart när du ska uppföra en ny byggnad som kräver bygglov och gäller alltså inte vid om- eller tillbyggnad. 

Det finns undantag från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration för:

  • byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år 

  • byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § PBL 

  • byggnader för industri- eller verkstadsändamål 

  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring 

  • byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter 

  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet 

  • byggnader som byggs av vissa statliga byggherrar 

  • byggnader som byggs av privatpersoner och det inte sker i näringsverksamhet.

I den här övningen får du svara på en flervalsfråga.

Välj vilka situationer som kräver klimatdeklaration. Du behöver klimatdeklarera när du ska bygga…

Vi söker efter tre korrekta svar

Vilka delar av byggnaden ska ingå i klimatdeklarationen?

Klimatdeklarationen är avgränsad till vissa byggnadsdelar, nämligen byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande innerväggar.

Klimatskärm är en byggdel som består av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller temperatur, ljud och fuktighet.

Bärande konstruktionsdelar är delar av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av olika slag. Det gäller även bärande innerväggar.

Markarbeten, installationer, inredning, utrustning eller ytskikt ingår inte i klimatdeklarationen.

Här kommer ännu en flervalsfråga.

Välj de byggdelar som ska ingå i klimatdeklarationen.

Vi söker efter två korrekta svar

Det finns vissa begrepp som är bra att känna till. Ytterligare ett är…

Klimatskärm

Klimatskärm är en byggdel som består av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden med avseende på bland annat temperatur, ljud och fuktighet.

Vilka skeden av byggnadens livscykel ska ingå i klimatdeklarationen?

En byggnads livscykel brukar delas in i tre skeden: 

A) Byggskedet
B) Användningsskedet
C) Slutskedet

Klimatdeklarationen omfattar hela det första skedet – byggskedet. Det består av produktskedet med råvaruförsörjning, transport och tillverkning samt byggproduktionsskedet med transport och bygg- och installationsprocessen.

De tre skedena i en byggnads livscykel delas i sin tur in i så kallade informationsmoduler som beskriver processerna under livscykeln.

Det är förstås alltid värdefullt att beräkna klimatpåverkan för hela byggnadens livscykel, men det är endast data för modulerna A1-A5 i byggskedet som ska beräknas och redovisas i klimatdeklarationen.

Byggskedet omfattar modul A1–A5 (råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskedet samt transport och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet).

Den här övningen består av en enda fråga.

Vilket skede av byggnadens livscykel ska ingå i klimatdeklarationen?

Det finns vissa begrepp som är bra att känna till.
Ytterligare ett är…

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys står för miljöbedömning av en produkts eller tjänsts hela livscykel.