3. Arbetsprocessen

Dags att klimatdeklarera!

Byggherren har det formella ansvaret för att en korrekt klimatdeklaration registreras hos Boverket, men kan välja att delegera ansvar för att ta fram underlag, räkna och rapportera. Läs mer nedan om arbetsprocessen för en klimatdeklaration uppdelad i sju steg.

Steg 1. Förberedelser

Det är lämpligt att byggherren förbereder arbetet med klimatdeklarationen redan i ett tidigt skede. Då finns det störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Byggherren kan också anlita konsulter (arkitekt, konstruktör eller miljökonsult) som projekterar för lägre klimatpåverkan. 

Steg 2. Indata

Om byggherren anlitar konsult, byggentreprenörer och underentreprenörer är det bra om det tydligt framgår vem som ansvarar för att ta fram nödvändigt underlag.

Steg 3. Beräkning

Om byggherren anlitar konsult och byggentreprenör är det bra om det är tydligt vem som ansvarar för att genomföra klimatberäkningen.

Steg 4. Registrering

Byggherren ansvarar för att registrera klimatdeklarationen i Boverkets klimatdeklarationsregister.

Steg 5. Slutbesked

För att byggherren ska kunna få slutbesked från kommunen ska en bekräftelse visas för kommunen på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register.

Steg 6. Spara

Byggherren ansvarar för att spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år. Sparad dokumentation är även en bra grund för kunskapsuppbyggnad inom företaget.

Steg 7. Tillsyn

Boverket bedriver tillsyn av klimatdeklarationerna. Vid en tillsyn ska byggherren kunna visa upp underlag som legat till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den.

Svara på följande fyra frågor om vem som gör vad och när i arbetet med klimatdeklarationen.

Vem har ansvar för att uppgifterna i klimatdeklarationen är korrekta?

Till vem/vilka kan byggherren delegera arbetet med att genomföra klimatberäkningen?

Vem har ansvar för att spara underlaget till klimatdeklarationen?

Vem/vilka bör involveras rent praktiskt i ett tidigt skede utöver byggherren?

Bra jobbat!

Resterande tre kapitel ger dig mer kunskap om nyttan med klimatdeklarationer, men också om vad som krävs i just din roll. Välj vilken väg i utbildningen som passar dig bäst.

Här finns information som kan vara av intresse även för dig som är bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Här finns information som kan vara av intresse även för dig som är byggprodukttillverkare.