Täckningsgraden är viktig för din klimatberäkning

Begreppet täckningsgrad anger hur stor del av klimatpåverkan från byggprodukterna i byggnadens bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar som har kunnat beräknats. Ju fler av dessa byggprodukter som du har kunnat räknat med, desto högre blir din täckningsgrad.  

Täckningsgraden visar alltså hur väl din beräkning speglar den färdiga byggnaden. Täckningsgraden använder du för att räkna upp byggnadens klimatpåverkan till ett värde som motsvarar 100 procent.

Uppräkning till 100 procent

Din klimatdeklaration ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från alla byggprodukterna i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Om det inte har gått att beräkna klimatpåverkan för samtliga dessa byggprodukter behöver du göra en uppräkning baserat på täckningsgraden, för att din redovisning ska uppfylla regler om klimatdeklaration för byggnader.

Beräkning av täckningsgrad

Du kan räkna ut täckningsgraden med hjälp av kostnader eller vikt.

Summan av kostnaden för alla byggprodukter som kunnat mängdas och där klimatdata finns, divideras med summan av kostnaden för alla byggprodukter i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

Vanligast är att utgå från projektets kostnadskalkyl. Alternativt kan kostnad ersättas med vikt om uppgifter finns.

Exempel på beräkning av täckningsgraden
Om du har uppgifter om mängd och data för byggprodukter med en kostnad på 95 miljoner kronor och den totala kostnaden för byggprodukterna är 100 miljoner, så är täckningsgraden 95 procent.

Alternativt kan du använda dig av en beräkning av täckningsgrad från ett liknande projekt. Se exempel i handboken på sidan ”Täckningsgraden ska bestämmas”.

Uppräkning av klimatpåverkan

Om du har en beräknad täckningsgrad på 95 procent måste du räkna upp klimatpåverkan från byggprodukterna i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Uppräkningen görs för modulerna A1-A3, A4 och A5 byggspill.

Exempel på uppräkning
Beräknad klimatpåverkan för A1-A3, A4 och A5 byggspill (t ex 2 078 728 kg CO2e) delat med beräknad täckningsgrad (t ex 95 procent) ger total klimatpåverkan (100 procent).  2 078 728/0,95 = 2 188 135 kilogram koldioxidekvivalenter.

Svara på två frågor om täckningsgrad. Välj det rätta svarsalternativet.

Vad innebär begreppet täckningsgrad?

Vilka uppgifter i kostnadskalkylen kan du använda för att beräkna täckningsgrad?